Услуги

Геодезични измервания

В “ИВГЕО-77” ЕООД изготвяме различни по видгеодезически снимки.
За да се определи точното положение на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта се прави геодезическо заснемане. За нуждите на предстоящо проектиране на сграда или инженерно съоръжение, се извършва подробно заснемане на прилежащите на терена ситуационни и релефни особености. В “ИВГЕО-77” ЕООД  извършвамегеодезически заснемания, необходими за контрола по време на строителството на сгради и инженерни съоръжения и оформяне на изискващите се по закон протоколи за строителна линия и ниво, протоколи за достигнати конструктивни нива и контролни заснемания на фундаменти. Също така имаме голям опит при геодезически заснемания на границите на поземлени имоти и контури на сгради и съоръжения.

Трасиране

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни. При трасирането положението на точките се определено от даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността.

Изработване на трасировъчни планове

Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част "Геодезическа" на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси и др.
При изработването на трасировъчни планове се прилагат данни за трасиране - координати в съответната координатна система; за ортогонално трасиране, данни за всички отстояния, размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

Трасиране на границите на поземлени имоти

За да се определят точните граници на притежаваните от Вас поземлени имоти е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на тези имоти. Често преди самото трасиране на границите на поземления имот, е необходимо да се направи предварително геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности. След като се извърши предварителната подготовка, се прави и действителното трасиране на поземления имот, в удобно за Вас време.

Трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения

Преди стартиране на строителството на една сграда или инженерно съоръжение е необходимо точно да се определи местоположението му върху терена, съгласно изготвеният инвестиционен проект. “ИВГЕО-77” ЕООД  предлага трасиране с висока точност на контура на сградата или съоръжението върху строителния терен, както и положението на строителните му оси.

GPS измервания

Глобалната позиционираща система /съкр. GPS/ е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положение в реално време на или до повърхността на Земята с милиметрова точност.
GPS измерванията отразяват процесите на координатни определения с GPS - приемниците. Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, или казано по друг начин, измерват се пространствени координати в определена геоцентрична координатна система. 
Услугите, които “ИВГЕО-77” ЕООД  предлага в областта на GPS измерванията са: инженерни геодезически измервания (пътища, създаване на цифров модел на релефа, трасиране на площни и линейни обекти);измерване на геодезически мрежи за нуждите на кадастъра; определяне на контролни точки, необходими за изработката на ортофото планове; и обработка на резултатите; създаване на трансформационни параметри за преход от една координатна система към друга и други.

Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки. При разделяне или съединяване на поземлени имоти съответните промени е нужно да бъдат отразени в кадастралната карта.

  Разделяне на поземлен имот. Делба.

Целта на делбата е да се прекрати възникналата съсобственост върху един и същ поземлен имот и да се създадат отделни права върху реално определени, отделни поземлени имоти. Общият поземлен имот се разпределя реално между съделителите, съобразно техните права в съсобствеността.
За разделяне на поземлен имот се изработваскица-проект за делба, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота, проектната линия за разделяне или промяна на границата, съответно регулационната линия, идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти, номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.
При разделянето на поземлен имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на поземлен имот.

Обединяване на поземлени имоти

За обединяване на поземлени имоти се изработвапроект на скица за обединение, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имотите, знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите, идентификатора на новообразувания поземлен имот.

Допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри

Проектът на скица за допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри се изготвя, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота; линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

Създаване на нови обекти на кадастъра

“ИВГЕО-77” ЕООД  предлага извършване на геодезическите измервания на новопостроените обекти и оформяне на изискващата се документация, която трябва да се подаде в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Регулация

За райони, в които няма приета кадастрална карта важат регулационните планове на общината.

Измененията на регулационни планове се извършва при:

• Изменения в уличната или дворищна регулация;
• Вклюване нови територи към регулационния план; 
• Делби и обединяване на УПИ; 

По реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Вертикално планиране

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
С проектите за вертикално планиране винаги се определят: височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения; създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.